Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) informujemy Państwa, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych  jest PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa (zwana dalej „PANEK”).

 1. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Mogą się Państwo skontaktować z PANEK:

 1. pisemnie, kierując korespondencję na adres: PANEK S.A., ul Grójecka 208, 02-390 Warszawa
 2. telefonicznie pod numerem: (+48)  665 800 000 lub (+48) 690 20 20 20 (dotyczy PANEK Carsharing)
 3. w punktach wynajmu wskazanych na stronie www.ipanek.pl oraz punktach obsługi wskazanych na stronie www.panekcs.pl (dotyczy PANEK Carsharing)
 4. mailowo: bok@panekcs.pl (dotyczy PANEK Carsharing).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez PANEK Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 1. wysyłając e-mail na adres: iodo@panek.eu lub
 2. pisemnie, kierując korespondencję na adres: PANEK S.A., ul Grójecka 208, 02-390 Warszawa z dopiskiem „IODO”.
 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA 

PANEK przetwarza Państwa dane osobowe w celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy/umów łączących Państwa z PANEK (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia),
 2. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia),
 3. prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług PANEK (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia),
 4. przesyłania Państwu informacji o promocjach, konkursach, działaniach marketingowych na e-mail, SMSem, MMSem lub w aplikacji mobilnej (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia),
 5. marketingu w drodze prowadzenia z Państwem rozmów telefonicznych (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia),
 6. badania satysfakcji ze współpracy Państwa z PANEK i ze świadczonych przez PANEK usług (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia),
 7. realizacji zadań związanych z wykonywaniem zawartych z Państwem umów (np. zakłady ubezpieczeń, warsztaty samochodowe) (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia),
 8. spełnienia spoczywających na PANEK obowiązków prawnych (np. udzielenie informacji uprawnionym do ich żądania organom) (art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
 9. prowadzenia działalności operacyjnej PANEK (raportowania, statystyki) (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
 10. archiwalnych na wypadek potrzeby konieczności wykazania przez PANEK faktów lub wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia).
 1. ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 1. partnerzy PANEK, z którymi PANEK współpracuje - w celu zawarcia lub  realizacji zawartych z Państwem umów,
 2. upoważnione na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania informacji o danych osobowych,
 3. biura informacji gospodarczej,
 4. nabywcy wierzytelności,
 5. świadczące na rzecz PANEK usługi na potrzeby prowadzenia działalności i podwykonawcy (np. informatyczne, marketingowe, analityczne, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, windykacyjne, pośrednictwa, doręczania korespondencji i przesyłek, ubezpieczeniowe, naprawcze).
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

PANEK będzie przechowywała Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

W przypadku, gdy PANEK przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes PANEK, dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym występuje uzasadniony interes PANEK w przetwarzaniu danych osobowych dla określonego celu, jednakże nie będą przetwarzane, jeżeli zgłoszą Państwo uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a PANEK nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli PANEK przetwarza dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, prostowania ich treści, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
 2. przenoszenia danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, to jest do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 3. z zastrzeżeniem pkt d) poniżej - wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. pkt f) Rozporządzenia, w tym profilowania. PANEK zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że PANEK wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane,
 5. do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonych przez Państwa zgód na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 1.  INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

PANEK analizuje aktywność  w Internecie na bazie profilowania, w tym z wykorzystaniem plików cookies w celu tworzenia i prezentowania Państwu dedykowanych ofert w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do Państwa preferencji.  Ich wynikiem może być korzystna, czasowa oferta skierowana do Państwa na bazie historii korzystania z usług PANEK i zachowań na stronach internetowych PANEK.

Za pomocą technologii plików cookies stosowanych na naszych stronach internetowych możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają, dzięki czemu PANEK może zaprezentować użytkownikowi dopasowaną do niego reklamę dopasowaną do niego oraz tworzyć i prezentować przeznaczone dla użytkownika oferty.

 1. INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów łączących Państwa z PANEK.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Pobierz aplikację PANEK CarSharing

Zainstaluj aplikację i znajdź samochód w okolicy!