Regulamin Akcji „Speed Dating z CarSharingiem”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji „Speed Dating z CarSharingiem” (zwanej dalej ,,Akcją’’) jest PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 208, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324104 (zwana dalej „Organizatorem”). Akcja ma na celu promowanie usługi Organizatora PANEK CarSharing.
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem Akcji”) określa prawa i obowiązki uczestników Akcji.

 

Warunki i zasady uczestnictwa w Akcji

 1. Akcja trwa w dniu 22 lutego 2019r. od godziny 18:00 i odbywa się w Warszawie (teren przed Sante Studio Uzdrowisko Miejskie, ul. Jagiellońska 55A) oraz w Lublinie (Plac Zamkowy).
 2. Chęć uczestnictwa w Akcji może zostać zgłoszona przez każdą pełnoletnią osobę fizyczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.panekcs.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji pełnoletności Uczestnika.
 3. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w Akcji dokonuje zgłoszenia poprzez (warunki konieczne):
  1. wypełnienie formularza dostępnego na stronie panekcs.pl;
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Akcją (podanie danych osobowych w celu wskazanym w zdaniu poprzednim ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do udziału w Akcji);
  3. zaakceptowanie Regulaminu Akcji.
 4. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.panekcs.pl.
 5. Akcja organizowana jest w dwóch grupach wiekowych: 19-24 lata oraz 25-32 lata. Zgłoszenie chęci udziału w Akcji następuje w grupie wiekowej, do której należy osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w Akcji. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku Uczestnika i wykluczenia Uczestnika z Akcji, jeżeli jest niepełnoletni lub przesunięcia go do właściwej grupy wiekowej, a w przypadku braku zgody Uczestnika na przesunięcie do właściwej grupy wiekowej – wykluczyć Uczestnika udziału w Akcji. Weryfikacja wieku Uczestnika następuje poprzez wgląd do dokumentu tożsamości lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego wiek Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Akcji.
 7. Zgłoszenia osób zainteresowanych wzięciem udziału w Akcji mogą być składane do dnia 20 lutego 2019r.
 8. Liczba miejsc dostępnych dla Uczestników jest ograniczona. Organizator przewiduje możliwość uczestnictwa 60 Uczestników w Warszawie oraz 30 Uczestników w Lublinie. W przypadku większej liczby Uczestników, Organizator w miarę możliwości może zwiększyć ich liczbę. W przypadku większej liczby Uczestników niż miejsc decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
 9. Organizator, przed dniem Akcji, może kontaktować się z osobą, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Akcji w celu potwierdzenia jej uczestnictwa w Akcji.
 10. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy oraz osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.

 

Przebieg Akcji

 1. Uczestnicy otrzymają od Organizatora identyfikatory oraz ankietę, którą  należy wypełnić w trakcje spotkań towarzyskich (randek) z innymi Uczestnikami wymienionymi w ankiecie.
 2. Po każdym spotkaniu Uczestnik oznaczy w ankiecie, czy jest zainteresowany nawiązaniem kontaktu z osobą, z którą się spotkał. Czas przewidziany na jedno spotkanie Uczestników to ok. 5 minut.
 3. Wypełnioną ankietę Uczestnik zwraca Organizatorowi. Organizator na podstawie zwróconych ankiet sprawdzi, którzy Uczestniczy wyrazili wzajemne zainteresowanie ponownym kontaktem (poprzez wzajemne oznaczenie się w ankiecie).
  W przypadku wzajemnego zainteresowania Uczestników - Organizator udostępni Uczestnikom ich numery telefonów.  Warunkiem przekazania przez Organizatora numeru telefonu Uczestnika innemu Uczestnikowi jest jednak wyrażenie na takie udostępnienie zgody.
 4. Uczestnik, który odbędzie spotkania z innymi Uczestnikami wymienionymi w ankiecie oraz zwróci ankietę Organizatorowi otrzyma:
  1. w przypadku uczestnictwa w Akcji w Warszawie – voucher uprawniający do jednorazowego wejścia do strefy basenów
   i saun w Studio Sante Uzdrowisko Miejskie w Warszawie oraz voucher uprawniający do doładowania konta użytkownika usługi PANEK Carsharing kwotą 100 zł na przejazdy w usłudze – łącznie wartość świadczeń wynosi 200 zł,
  2. w przypadku uczestnictwa w Akcji w Lublinie – voucher uprawniający do doładowania konta użytkownika usługi PANEK Carsharing kwotą 100 zł na przejazdy w usłudze.

Voucher na wejście do Studia Sante jest ważny w terminie określonym na voucherze. Voucher na doładowanie konta użytkownika usługi PANEK Carsharing na przejazdy w usłudze umożliwia doładowanie konta oraz wykorzystanie doładowanych środków na przejazdy w okresie 6 miesięcy od otrzymania vouchera.  

 1. Uczestnik może otrzymać tylko jeden zestaw voucherów opisanych w pkt 17 a) albo b) powyżej.

 

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej chęć udziału w Akcji/Uczestnika jest Organizator PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324104.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby przeprowadzenia Akcji zgodnie z Regulaminem Akcji, jak również w celu wykonania obowiązków bądź uprawnień administratora danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub usprawiedliwionego interesu prawnego Organizatora.
 3. Uczestnik Akcji ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W sprawach związanych z danymi osobowymi, ich przetwarzaniem przez Organizatora oraz ochroną należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iodo@panek.eu lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1 powyżej z dopiskiem IODO.
 5. Zakres/kategorie przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych: imię, nazwisko, płeć, wiek, telefon, adres e-mail.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 7. pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi - na potrzeby prowadzenia Akcji oraz prowadzenia działalności przez Organizatora (np. informatyczne, marketingowe, analityczne, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, windykacyjne, pośrednictwa, ubezpieczeniowe); b) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania informacji o danych osobowych; c) podmioty trzecie, którym udzielane są informacje o danych osobowych w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) Uczestnicy.
 8. Dane osobowe będą przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 20 powyżej, w tym do zakończenia Akcji, a po jej zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku, gdy Organizator przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Organizatora, dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym występuje uzasadniony interes Organizatora w przetwarzaniu danych osobowych dla określonego celu, jednakże nie będą przetwarzane, jeżeli zostanie zgłoszony uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a Organizator nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Osobie zgłaszającej chęć udziału w Akcji/Uczestnikowi przysługuje prawo: a) dostępu do treści danych osobowych, prostowania ich treści, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia; b) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Organizator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że Organizator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane osobowe dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Organizator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.
 12. Uczestnik akceptując Regulamin Akcji wyraża nieodpłatnie zgodę na rejestrowanie przez Organizatora przebiegu Akcji w formie nagrań audiowizualnych i dźwiękowych oraz wyraża nieodpłatnie zgodę (w zakresie w jakim udzielenie tej zgody jest wymagane prawem) na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika zarejestrowanego w związku z udziałem w Akcji w celu: informowania o Akcji, promowania Akcji, promowania podobnych imprez, a także w celu promocji usług Organizatora (w tym usługi najmu pojazdów i usługi carsharingu). Zgoda obejmuje wszelkie formy wykorzystania wizerunku (utrwalanie,  zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbka, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką, w szczególności materiały drukowane, reklamę zewnętrzną, prasę, radio i telewizję, Internet oraz sieci telekomunikacji mobilnej. Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielona zostaje na czas nieoznaczony. Zgoda i wszystkie jej warunki opisane w niniejszym punkcie odnoszą się także do wykorzystania głosu Uczestnika. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest pisemne potwierdzenie udzielenia zgody. Rejestracji dźwiękowej nie podlegają spotkania (randki) Uczestników,
  o których mowa w pkt 14 Regulaminu Akcji.

 

Postanowienia końcowe 

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie wysyłając je drogą pocztową na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu Akcji. Reklamację należy zgłosić w terminie 7 dni od zakończenia Akcji. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 2. Złamanie ustaleń Regulaminu Akcji przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Akcji.
 3. Do spraw nieujętych w Regulaminie Akcji zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Akcji w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym dokona zawiadomień osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Akcji o tej zmianie. Zmieniony Regulamin Akcji zostanie zamieszczony na stronie www.panekcs.pl oraz będzie dostępny w siedzibie Organizatora.  Zmiany w Regulaminie Akcji nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
 5. Organizator jest uprawniony do przerwania lub zakończenia Akcji w każdym momencie bez podawania przyczyn.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika Akcji bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Akcji.
 7. Akcja nie jest konkursem, grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 t.j. z późn. zm.).
 8. Regulamin Akcji wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019r.

Pobierz aplikację PANEK CarSharing

Zainstaluj aplikację i znajdź samochód w okolicy!