Biuro Obsługi Klienta PANEK CarSharing

Infolinia:

Infolinia:

(+48) 690 20 20 20

Punkty obsługi:

Punkty obsługi:

Centrum LIM – Hotel Marriott
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 8:00-20:00
Sob.-Nd.10:00-18:00
Oddział Warszawa
ul. 1 sierpnia 10, 02-134 Warszawa
Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 8:00-20:00
Sob.-Nd.09:00-13:00
Oddział Warszawa Airport – Modlin,
ul. Generała Wiktora Thommee 1, 05-160 Warszawa
Godziny otwarcia:
Pon.-Nd. 9:00-21:00
Oddział Warszawa Airport – Okęcie,
ul. Żwirki i Wigury 1, 02-179 Warszawa
Godziny otwarcia:
Pon.-Pt. 7:00-22:00
Sob.-Nd.09:00-20:00

Obowiązuje od dnia 11.10.2017 roku

 

Wstęp

 1. Dokument niniejszy („Regulamin”) reguluje warunki świadczenia usługi najmu Samochodów PANEK CAR SHARING („Usługa CS”).
 2. Usługa CS świadczona jest przez PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000324104, REGON: 020923108, NIP: 6922461623 („PANEK”).
 3. Informacje związane z Usługą CS można uzyskać: na stronie internetowej www.panekcs.pl („Strona www”), pod dostępnym całodobowo numerem infolinii Biura Obsługi Klienta (+48) 690 20 20 20 oraz w punktach PANEK, których adresy wskazane są na Stronie www („BOK”).

  Rejestracja i aktywacja Konta

 4. Korzystającym z Usługi CS może być osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą („Klient”), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz ważne i honorowane na terytorium Polski prawo jazdy kategorii B („Prawo Jazdy”), która zaakceptowała Regulamin i posiada dedykowane jej, aktywne Konto
  w Usłudze CS („Konto”).
 5. PANEK aktywuje Klientowi Konto po skutecznym ukończeniu procesu Rejestracji („Rejestracja”).
 6. Proces Rejestracji dokonywany jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej dedykowanej Usłudze CS („Aplikacja”) lub Strony www.
 7. W celu aktywowania Konta Klient zobowiązany jest do:
  1. wypełnienia formularza dostępnego na Stronie www lub w Aplikacji wymaganymi danymi, w tym podania danych karty płatniczej („Karta Płatnicza”) służącej do dokonywania płatności na rzecz PANEK; niedozwolone jest korzystanie z Karty Płatniczej wystawionej na inną osobę niż Klient;
  2. przesłania zdjęcia swojego Prawa Jazdy w celu weryfikacji danych Klienta;
  3. zaakceptowania Regulaminu;
  4. uiszczenia bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej za pośrednictwem Karty Płatniczej; wysokość opłaty rejestracyjnej określona jest w Cenniku dostępnym na Stronie www („Cennik”);
  5. zweryfikowania swojej tożsamości na jeden z poniższych sposobów:
   1. uiszczenie bezzwrotnej opłaty weryfikacyjnej tradycyjnym przelewem bankowym
    z rachunku bankowego Klienta na jeden z rachunków PANEK podanych w Cenniku (przelew dokonany z rachunku bankowego nie należącego do Klienta nie będzie akceptowany), lub
   2. osobiste okazanie Prawa Jazdy oraz dowodu osobistego lub paszportu w jednym z punktów walidacyjnych PANEK, których adresy wskazane są na Stronie www, lub
   3. kontakt z PANEK kanałami wideo udostępnionymi na Stronie www.
 8. PANEK potwierdzi Klientowi na adres e-mail wskazany w formularzu skuteczność Rejestracji i aktywację jego Konta w Usłudze CS. Z tą chwilą, na warunkach wskazanych w Regulaminie, Instrukcji oraz Cenniku Klient może wynająć od PANEK („Najem”) samochód („Samochód”).
 9. PANEK jest uprawniony w toku Rejestracji do poproszenia Klienta o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia związane z procesem aktywacji Konta. PANEK zastrzega sobie prawo do przerwania Rejestracji i odmowy aktywowania Konta bez podania przyczyny.
 10. Klient zobowiązuje się do bezzwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w toku Rejestracji,
  w szczególności w zakresie Prawa Jazdy, Karty Płatniczej i danych kontaktowych.
 11. Klient może w każdym czasie zrezygnować (wyrejestrować się) z Usługi CS. W celu wyrejestrowania się
  z Usługi CS Klient kontaktuje się z BOK.

  Rozpoczęcie i zakończenie Najmu

 12. Aby skorzystać z Samochodu konieczna jest jego uprzednia rezerwacja („Rezerwacja”), której Klient dokonuje przy użyciu Aplikacji. Rezerwacja obowiązuje określoną liczbę minut, według wskazania Aplikacji, i oznacza zarezerwowanie przez ten czas wybranego Samochodu na wyłączność Klienta.
 13. Przed rozpoczęciem jazdy Klient zobowiązany jest za pomocą Aplikacji dokonać oceny stanu technicznego Samochodu oraz oceny stanu czystości Samochodu.
 14. Najem rozpoczyna się z chwilą wybrania w Aplikacji opcji potwierdzającej rozpoczęcie Najmu, skutkującej otwarciem Samochodu (zawarcie umowy Najmu).
 15. Klient ma możliwość postoju Samochodem bez konieczności kończenia Najmu poprzez skorzystanie z trybu „stop-over” zgodnie z wytycznymi z Instrukcji.  Postój Samochodu w trybie „stop-over” możliwy jest wyłącznie pomiędzy przejazdami Samochodu.
 16. Najem kończony jest przez Klienta w Aplikacji. Zabronione jest kończenie Najmu Samochodu poza strefą wyznaczoną przez PANEK i widoczną w Aplikacji („Strefa PANEK”) oraz w następujących miejscach („Miejsce Zabronione”):
  1. na terenie, na którym istnieją jakiekolwiek obostrzenia dotyczące postoju Samochodu, np. opłaty (za wyjątkiem SPP i wyznaczonych miejsc parkingów specjalnych wskazanych w Aplikacji), kontrola i ograniczenia dostępu, ograniczenia czasowe, itp.;
  2. w miejscach objętych zakazem zatrzymywania lub postoju oraz innych miejscach, gdzie pozostawienie Samochodu będzie stanowiło naruszenie obowiązujących przepisów prawa,
   w szczególności przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;
  3. w garażach podziemnych oraz miejscach, w których nie ma zasięgu sieci komórkowej;
  4. na terenach zielonych;
  5. na miejscach wyznaczonych do użytku osób z niepełnosprawnością;
  6. na miejscach wyznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych.
 17. Zakończenie Najmu lub postój w trybie „stop-over” na miejscu parkingowym w miejskiej (publicznej) strefie płatnego parkowania („SPP”) znajdującej się w Strefie PANEK jest dla Klienta bezpłatne. Pozostawienie przez Klienta Samochodu w innym miejscu niż SPP, skutkujące naliczeniem z tego tytułu jakichkolwiek opłat, obciąża Klienta i Klient zobowiązany jest te koszty ponieść samodzielnie.

  Zasady korzystania z Samochodu

 18. W ramach korzystania z Usługi CS Klient ma możliwość Najmu zarezerwowanego przez siebie
  w Aplikacji Samochodu, z którego zobowiązuje się korzystać zgodnie z:
  1. Regulaminem,
  2. instrukcją obsługi umieszczoną w Samochodzie oraz na Stronie www („Instrukcja”),
  3. powiadomieniami i komendami Aplikacji,
  4. komendami głosowymi Samochodu,
  5. powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 19. Klient korzysta z Usługi CS za pośrednictwem swojego Konta, po zalogowaniu się do Aplikacji. Aplikacja dostępna jest dla dwóch platform: iOS oraz Android. Korzystanie z Usługi CS jest możliwe po zainstalowaniu na smartfonie  aktualnej wersji Aplikacji. Klient, w celu zachowania poprawności działania Usługi CS, zobowiązany jest do aktualizowania Aplikacji stosownie do dostępnych aktualizacji oraz do wyrażenia zgody na dostęp Aplikacji do lokalizacji smartfona.
 20. PANEK nie ponosi odpowiedzialności za brak zasilania, brak zasięgu sieci komórkowej lub sieci internetowej, niedziałający lub nieprawidłowo działający moduł GPS w smartfonie Klienta, które są niezbędne do prawidłowego działania Usługi CS.
 21. Samochód udostępniany jest Klientowi z widoczną w Aplikacji ilością paliwa.
 22. Jeśli poziom paliwa w Samochodzie będzie mniejszy niż 50% baku Klient może uzupełnić paliwo, tankując wyłącznie do pełna, przy użyciu dostępnej w Samochodzie karty paliwowej („Karta Paliwowa”), na stacjach paliw, na których Karta Paliwowa jest obsługiwana. Karta Paliwowa wystawiona jest na dany Samochód. Niedozwolone jest tankowanie Kartą Paliwową jakiegokolwiek innego pojazdu niż przypisany do niej Samochód. Samochód można zatankować wyłącznie benzyną Pb95.
 23. Klient zobowiązany jest używać Samochodu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić Samochód (zakończyć Najem) w takim stanie, w jakim znajdował się w chwili rozpoczęcia Najmu.
 24. Zabronione jest używanie Samochodu:
  1. w zawodach, rajdach, wyścigach, testach, próbach sportowych, itp.;
  2. pod wpływem alkoholu, substancji odurzających, narkotyków i jakichkolwiek innych substancji mających negatywny wpływ na kierowanie Samochodem;
  3. z naruszeniem przepisów prawa ruchu drogowego;
  4. do holowania;
  5. poza terytorium Polski.
 25. Zabronione jest:
  1. udostępnianie Samochodu przez Klienta osobom trzecim oraz kierowanie nim przez osoby trzecie, nawet w sytuacji, gdy Klient również przebywa w Samochodzie jako pasażer; Klient odpowiada w pełnej wysokości za szkody spowodowane przez takie osoby trzecie;
  2. palenie w Samochodzie wyrobów tytoniowych, używanie papierosów elektronicznych, spożywanie alkoholu, zażywanie substancji odurzających, narkotyków, itp.;
  3. przewożenie zwierząt w Samochodzie poza specjalnie przeznaczonym do tego celu własnym kontenerem;
  4. usuwanie, zmienianie lub zasłanianie oznaczeń umieszczonych przez PANEK na Samochodzie, jak również umieszczanie własnych oznaczeń;
  5. dokonywanie w Samochodzie jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych, otwieranie maski, jak również podmiana jakichkolwiek części czy podzespołów Samochodu.
 26. Klient jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić PANEK i postępować zgodnie z instrukcjami
  w przypadku:
  1. każdego uszkodzenia, kolizji lub wypadku w czasie gdy Samochód był do dyspozycji Klienta;
  2. utraty Samochodu lub jego wyposażenia;
  3. awarii Samochodu lub wyświetlenia się jakiegokolwiek komunikatu ostrzegawczego (kontrolki) w Samochodzie;
  4. utraty dostępu lub awarii w działaniu Usługi CS.
 27. W przypadku stwierdzenia, że Klient korzysta z Samochodu w sposób niezgodny z Regulaminem, a także gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie kradzieży lub przywłaszczenia Samochodu, PANEK może w trybie natychmiastowym zaprzestać świadczenia Usługi CS, zakończyć Najem, jak również odebrać Samochód.

  Płatności

 28. Klient płaci za Najem Samochodu według stawek z Cennika aktualnych na chwilę rozpoczęcia Najmu. Klient ponosi także Opłaty Dodatkowe wskazane w pkt 36 Regulaminu.
 29. Opłata za korzystanie z Samochodu naliczana jest za czas jazdy lub postoju „stop-over” (za każdą rozpoczęta minutę) oraz za przejechane kilometry (za każdy rozpoczęty kilometr). Maksymalna dobowa opłata łącznie za czas jazdy i postoju „stop-over" określona jest w Cenniku.
 30. Klient dokonuje zapłaty należności na rzecz PANEK poprzez automatyczne obciążenie Karty Płatniczej Klienta. Klient wyraża niniejszym zgodę na autoryzowanie i obciążanie Karty Płatniczej przez agenta rozliczeniowego PANEK.
 31. PANEK nie przechowuje danych Karty Płatniczej. Dane Karty Płatniczej przechowywane są wyłącznie przez agenta rozliczeniowego PANEK.
 32. Klient ma możliwość śledzenia stanu rozliczeń z PANEK oraz należności z tytułu Najmów na swoim Koncie.
 33. PANEK może przyznawać Klientowi kody rabatowe lub promocyjne na odrębnych zasadach, w tym w postaci środków na Koncie do wykorzystania na poczet Najmów. Przyznane środki nie podlegają wymianie na pieniądze.
 34. PANEK zastrzega sobie prawo aktualizowania Cennika. Nowy Cennik wchodzi w życie
  z chwilą określoną przez PANEK. W przypadku zmiany Cennika w trakcie trwania Najmu, Klienta obowiązuje Cennik dotychczasowy. Klient zobowiązuje się zapoznać z Cennikiem każdorazowo przed rozpoczęciem Najmu. Rozpoczęcie Najmu jest równoznaczne z akceptacją Cennika.
 35. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnościami na rzecz PANEK, PANEK jest uprawniony do wstrzymania Klientowi możliwości dokonywania Najmów do czasu pokrycia przez niego wszelkich zaległości oraz do rozpoczęcia dochodzenia należności.

  Uszkodzenia Samochodu i odpowiedzialność Klienta

 36. Klient ponosi następujące Opłaty Dodatkowe (chyba, że udowodni, iż zdarzenie nastąpiło
  z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności):
  1. uszkodzenie Samochodu: kwota odpowiadająca wartości szkody według wyceny systemu Audatex, jednak nie więcej niż 2000 zł,
  2. podmiana jakichkolwiek części czy podzespołów Samochodu: 2000 zł i dodatkowo pełny koszt utraconych elementów Samochodu według ceny autoryzowanej stacji obsługi (ASO);
  3. zagubienie lub zniszczenie Karty Paliwowej: 300 zł;
  4. zagubienie lub zniszczenie kluczyka do Samochodu: 1500 zł;
  5. palenie w Samochodzie wyrobów tytoniowych, używanie papierosów elektronicznych, spożywanie alkoholu, zażywanie substancji odurzających i narkotyków: 300 zł;
  6. zabrudzenie wnętrza w sposób wymagający sprzątania Samochodu: 300 zł;
  7. udostępnienie Samochodu do kierowania osobie trzeciej: 1000 zł
  8. utrata wyposażenia Samochodu (trójkąt, gaśnica, dywanik, ładowarka USB, uchwyt na telefon, kołpak): 100 zł za każdy element wyposażenia;
  9. zakończenie Najmu w Miejscu Zabronionym lub porzucenie Samochodu: 300 zł i dodatkowo pełna wartość kosztów powstałych w konsekwencji zdarzenia;
  10. udostępnienie przez PANEK danych Klienta uprawnionym podmiotom na podstawie pkt 44 Regulaminu: 100 zł.
 37. Klient odpowiada do pełnej wartości szkody w sytuacji, gdy:
  1. szkoda powstała w wyniku umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa Klienta;
  2. szkoda nastąpiła w okolicznościach opisanych w pkt 24 a), b), d), e) Regulaminu;
  3. Klient oddalił się (uciekł) z miejsca zdarzenia;
  4. Klient nie dopełnił obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela Samochodu, co skutkowało odmową wypłaty odszkodowania z winy Klienta lub prowadził Samochód bez ważnego Prawa Jazdy;
  5. Klient przekroczył dopuszczalną prędkość o co najmniej 30 km/h lub rażąco naruszył inne przepisy ruchu drogowego;
 38. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie poza SPP, innych opłat za korzystanie
  z infrastruktury drogowej oraz innych należności prywatno- i publicznoprawnych wynikłych z korzystania
  z Samochodu przez Klienta jest obowiązkiem Klienta, chyba, że Klient wykaże, że zgodnie z przepisami prawa nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie ich na Klienta nastąpiło z winy PANEK. Klient jest zobowiązany do zwrotu kwot, które PANEK zapłacił w związku z naruszeniem przez Klienta zobowiązania określonego w zdaniu poprzednim.

  Przetwarzanie danych

 39. W związku ze świadczeniem Usługi CS, PANEK oraz współpracujące z nim w tym celu podmioty trzecie, m.in. agent rozliczeniowy, przetwarzają dane osobowe Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 40. Administratorem danych osobowych jest PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa, a dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji Usługi CS.
 41. Klient jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 42. Podanie danych osobowych przez Klienta do celów zawarcia umowy z PANEK jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z Usługi CS.
 43. Integralną częścią systemu zainstalowanego w Samochodzie jest moduł GPS zbierający dane o wykonanych przejazdach. Dane z GPS są zbierane do celów statystycznych oraz realizacji Usługi CS. PANEK zobowiązany jest takie dane udostępnić organom ścigania bądź innym uprawnionym z mocy prawa podmiotom w razie zaistnienia podejrzenia, że Samochód mógł zostać użyty do celów niezgodnych z prawem lub stać się przedmiotem przestępstwa lub wykroczenia.
 44. PANEK jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych Klienta podmiotom trzecim w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar, grzywien lub opłat obciążających Klienta, o których mowa w pkt 38 Regulaminu.

  Reklamacje

 45. Reklamacje związane Usługą CS należy zgłaszać listownie na adres wskazany we Wstępie Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

  Postanowienia końcowe

 46. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu do PANEK.
 47. Ewentualne spory wynikłe w związku z korzystaniem z Usługi CS będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby PANEK, z zastrzeżeniem, że w przypadku konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego właściwy będzie sąd według właściwości ogólnej.
 48. Relacje pomiędzy PANEK i Klientem wynikłe na tle Usługi CS podlegają prawu polskiemu.
 49. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej wskutek aktywowania Konta Klienta dla potrzeb realizacji Usługi CS w terminie 14 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem, że Klient ma obowiązek zapłaty za zrealizowane Najmy. Klient może odstąpić od umowy, składając PANEK na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy, o której mowa w pkt 50 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.
 50. Klientowi, zgodnie z treścią art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683 tj.) nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy najmu (Najmu).
 51. PANEK jest uprawniony do wyrejestrowania Klienta z Usługi CS w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
 52. W zakresie niewskazanym w Regulaminie zasady funkcjonowania oraz korzystania z Usługi CS regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz następujące dokumenty dostępne na Stronie www:
  1. Cennik,
  2. Instrukcja.
 53. PANEK jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Brak rezygnacji przez Klienta z Usługi CS do momentu wejścia w życie zmian w Regulaminie oznacza, że Klient zaakceptował zmiany.