Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez PANEK S.A.
danych osobowych i informacji o Użytkownikach  usługi PANEK Carsharing.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Definicje:

 1. Polityka Prywatności – niniejszy dokument,
 2. PANEK – PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa,
 3. PANEK Carsharing - usługa najmu samochodów na zasadach określonych w Regulaminie Usługi PANEK Carsharing dostępnym na stronie panekcs.pl,
 4. Użytkownik – osoba, która: zarejestrowała do PANEK Carsharing, posiada lub posiadała aktywne konto w PANEK Carsharing, odwiedzająca stronę lub strony internetowe dotyczące PANEK Carsharing,
  w szczególności panekcs.pl, w tym osoba biorąca udział w akcjach, konkursach i promocjach organizowanych przez PANEK, osoba która zainstalowała aplikację mobilną PANEK Carsharing,
 5. Rozporządzenie - rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

 II. ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. DANE KONTAKTOWE.

 1. Dane osobowe i informacje o Użytkownikach są zbierane i przetwarzane przez PANEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 208, 02 – 390 Warszawa, która jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. PANEK S.A. gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.
 3. Użytkownicy mogą się skontaktować z PANEK w następujący sposób:
  1. pisemnie, kierując korespondencję na adres: PANEK S.A., ul Grójecka 208, 02-390 Warszawa;
  2. telefonicznie pod numerem: (+48) 690 20 20 20;
  3. w punktach obsługi wskazanych na stronie pl;
  4. wysyłając e-mail na adres: bok@panekcs.pl;
 4. W PANEK został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym Użytkownicy mogą się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
  1. wysyłając e-mail na adres: iodo@panek.eu;
  2. pisemnie, kierując korespondencję na adres: PANEK S.A., ul Grójecka 208, 02-390 Warszawa
   z dopiskiem „IODO”.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA.

PANEK przetwarza dane osobowe i informacje o Użytkownikach w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia);
 2. świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do aplikacji mobilnej PANEK Carsharing (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia);
 3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia);
 4. prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług PANEK (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia);
 5. przesyłania informacji o promocjach, konkursach, działaniach marketingowych na e-mail, SMSem, MMSem lub w aplikacji mobilnej (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia);
 6. marketingu w drodze prowadzenia rozmów telefonicznych (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia),
 7. badania satysfakcji ze współpracy Użytkowników z PANEK i ze świadczonych przez PANEK usług (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia),
 8. spełnienia spoczywających na PANEK obowiązków prawnych (np. udzielenie informacji uprawnionym do ich żądania organom) (art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia),
 9. prowadzenia działalności operacyjnej PANEK (raportowania, statystyki) (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
 10. zabezpieczenia mienia PANEK, w szczególności celem lokalizacji samochodu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży, weryfikacji prawidłowej realizacji umowy przez Klienta (dane lokalizacyjne samochodu, trasa przejazdu) oraz obrony lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b) i f) Rozporządzenia),
 11. archiwalnych na wypadek potrzeby konieczności wykazania przez PANEK faktów lub wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia).

 IV. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE I INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA.

 1. PANEK może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr PESEL, nr telefonu, data urodzenia, adres e-mail, nr prawa jazdy, data ważności prawa jazdy, NIP, seria i nr dowodu osobistego, adres działalności, nazwa firmy, zdjęcie twarzy. PANEK przetwarza ponadto informacje dotyczące okresu wynajmu i numeru rejestracyjnego samochodu, którego wynajem dotyczy.
 2. W celu aktywowania konta Użytkownika w PANEK Carsharing, Użytkownik powinien przesłać - poprzez formularz rejestracyjny - zdjęcie przodu swojego prawa jazdy (dopuszczalne jest zakrycie następujących danych na dokumencie: miejsce urodzenia, data wydania prawa jazdy, wzór podpisu, organ wydający) oraz dodatkowo zdjęcie swojej twarzy wraz z przednią stroną prawa jazdy. Przesłanie zdjęcia twarzy ma na celu weryfikację czy osoba rejestrująca się legitymuje się wymaganym przez PANEK własnym prawem jazdy.
 3. Niezakrycie przez Użytkownika danych wskazanych w ust. 2 powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie tych danych przez PANEK w celu aktywowania konta Użytkownika.
 4. Zdjęcie prawa jazdy oraz zdjęcie twarzy Użytkownika jest usuwane przez PANEK niezwłocznie po skutecznym przeprowadzeniu aktywowania konta Użytkownika w PANEK Carsharing, nie później niż w ciągu 24 godzin od aktywowania Konta Użytkownika.
 5. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez PANEK jest uzależniony od celu tego przetwarzania i, w zależności od tego celu, może być węższy niż wskazany w ust. 1 powyżej, np. w przypadku konkursu lub akcji promocyjnej PANEK może uznać za wystarczające przetwarzanie tylko nr telefonu, imienia lub adresu e-mail. W każdej sytuacji PANEK dokonuje oceny potrzeby zakresu przetwarzanych danych osobowych i dopełnia wszelkich starań, aby dane były przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.
 6. PANEK przetwarza dane geolokalizacyjne i dotyczące tras przejazdów w ramach PANEK Carsharing, niezbędne do korzystania z PANEK Carsharing. Dane geolokalizacyjne są także gromadzone w celu doskonalenia usług PANEK opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych oraz w celu dostarczenia Użytkownikom informacji o usługach, które mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. PANEK może przetwarzać dane geolokalizacyjne dotyczące lokalizacji samochodów wynajmowanych przez Użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia PANEK, prawidłowej realizacji umowy przez Użytkownika oraz obrony lub dochodzenia roszczeń.
 7. PANEK może wykorzystywać logi internetowe oraz adresy IP Użytkowników w celu administrowania PANEK Carsharing, w celach statystycznych, zbierania informacji w zakresie błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa czy zarządzania stroną internetową. Dane wykorzystywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkowników.
 8. PANEK nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia.

V. ODBIORCY DANYCH.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być poniżej wskazane podmioty:

 1. osoby upoważnione przez PANEK do przetwarzania danych osobowych (np. pracownicy/współpracownicy),
 2. osoby, których dane dotyczą, czyli sami Użytkownicy, w zakresie ich danych osobowych
 3. partnerzy PANEK, z którymi PANEK współpracuje - w celu zawarcia lub realizacji zawartych
  z Użytkownikami umów,
 4. upoważnione na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania informacji o danych osobowych,
 5. biura informacji gospodarczej,
 6. nabywcy wierzytelności,
 7. podmioty świadczące na rzecz PANEK usługi na potrzeby prowadzenia działalności oraz podwykonawcy (np. informatyczne, marketingowe, analityczne, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, windykacyjne, pośrednictwa, doręczania korespondencji i przesyłek, ubezpieczeniowe, naprawcze),
 8. podmioty działające na zlecenie PANEK (np. podmiot organizujący na zlecenie PANEK akcję promocyjną lub konkurs).

 VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

 1. Okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od rodzaju i zakresu danych osobowych oraz celu ich przewarzania. W przypadku, gdyby dla tych samych danych na podstawie poniższych postanowień został określony odmienny czas ich przechowywania, stosuje się dłuższy termin przechowywania.
 2. PANEK będzie przechowywała dane Użytkowników przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III powyżej. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 3. W przypadku, gdy PANEK przetwarza dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes PANEK, dane osobowe będą przetwarzane do momentu, w którym występuje ten uzasadniony interes
  w przetwarzaniu danych osobowych dla określonego celu, jednakże dane nie będą przetwarzane, jeżeli Użytkownik zgłosi uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a PANEK nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Jeżeli PANEK przetwarza dane osobowe:
  1. w oparciu o zgodę Użytkownika - dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania;
  2. w związku z technologią cookies - dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub innego urządzenia.
 5. Dane geolokalizacyjne ( i dotyczące tras przejazdów są przetwarzane przez PANEK tak długo, jak to jest niezbędne do celów, dla których dane zostały zgromadzone (w szczególności realizacja PANEK Carsharing) lub innych celów wynikających z przepisów prawa, w tym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz udzielania uprawnionym podmiotom.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

Użytkownikom przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, prostowania ich treści, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 2. przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, to jest do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
 3. z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej - wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych opartego na art. 6 ust. pkt f) Rozporządzenia, w tym profilowania; PANEK zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że PANEK wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu dane osobowe nie będą przetwarzane,
 5. do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonych przez Użytkownika zgód na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VIII. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU.

 1. PANEK analizuje aktywność w Internecie na bazie profilowania, w tym z wykorzystaniem plików cookies w celu tworzenia i prezentowania Użytkownikowi dedykowanych ofert w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do preferencji Użytkownika. Ich wynikiem może być korzystna, czasowa oferta skierowana do Użytkownika na bazie historii korzystania z usług PANEK i zachowań na stronach internetowych PANEK.
 2. Za pomocą technologii plików cookies stosowanych na stronach internetowych PANEK możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają stronę internetową, dzięki czemu PANEK może zaprezentować Użytkownikowi dopasowaną do niego reklamę oraz tworzyć i prezentować przeznaczone dla Użytkownika oferty.

IX. INFORMACJA O WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umów łączących Użytkownika z PANEK, w tym aktywowania Konta w Usłudze PANEK Carsharing. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 X. PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa panekcs.pl lub niektóre z jej elementów mogą wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka). Cookies to niewielkie pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego przeglądana jest witryna (np. komputer, laptop, tablet, inne urządzenia mobilne) i umożliwiają m.in. dostosowanie przeglądanej witryny do potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służą PANEK do celów gromadzenia danych statystycznych. Pliki cookies nie służą identyfikacji i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość osoby przeglądającej witrynę.
 2. Cookies wykorzystywane w witrynie nie są szkodliwe dla Użytkownika urządzenia końcowego, dlatego PANEK rekomenduje niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. PANEK informuje, że ograniczenie stosowania lub całkowite wyłącznie cookies może mieć negatywny wpływ na obsługę strony internetowej, w tym możliwość korzystania z niektórych jej funkcjonalności. Użytkownik jednak, w każdym czasie ma możliwość samodzielnego określenia warunków korzystania z plików cookies oraz ograniczenia PANEK dostępu do nich za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej – przykładowo istnieje możliwość częściowego/czasowego ograniczenia lub całkowitego wyłączenia zapisywania cookies. W celu dokonania zmiany w zakresie korzystania z cookies konieczna jest zmiana ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Sposób zmiany korzystania z cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki, a szczegółowe informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w odpowiedniej zakładce wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej (np. „Pomoc”).
 3. W ramach strony internetowej PANEK stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” (plikami tymczasowe) są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Ustawienia przeglądarki urządzenia, z którego obsługiwana jest strona internetowa pozwalająca na zapisywanie cookies oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te były zapisywane na urządzeniu Użytkownika. W razie braku zgody na powyższe niezbędna jest zmiana ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, zgodnie z informacjami z pkt 2 powyżej.
 5. PANEK monitoruje informacje o Użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

 1. PANEK stosuje polityki i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem zgodnie z przepisami prawa.
 2. PANEK zastrzega prawo do zmiany treści Polityki Prywatności, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepszych praktyk stosowanych w obszarze ochrony danych osobowych . O zmianie takiej Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej.
 3. W razie jakichkolwiek sprzeczności lub wątpliwości pomiędzy treścią Polityki a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od treści Polityki, podstawą do podejmowania oraz określenia przez PANEK zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub obowiązujące przepisy prawa. Niniejszy dokument ma charakter generalny, wyłącznie informacyjny, nie jest źródłem obowiązków Użytkownika, w szczególności nie stanowi jakiejkolwiek umowy czy regulaminu.
 4. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2020 roku.

 

 

 

Pobierz aplikację PANEK CarSharing

Zainstaluj aplikację i znajdź samochód w okolicy!